HOTARARE NR. 1/14.01.2020

HOTARARE NR. 1/14.01.2020 

                          a Consiliului Judetean al Colegiului Medicilor Constanta

privind oganizarea alegerilor organelor de conducere si control ale Colegiului Medicilor Constanta din mandatul 2020-2024

 • In baza art. 426, art.428, art.429 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.82, art.83 din Statutul Colegiului Medicilor din Romania, astfel cum a fost adoptat prin Hotararea CMR nr.3/2016 pentru modificarea Hotararii Adunarii generela nationale a Colegiului Medicilor din Romania nr.2/2012 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania;
 • In conformitate cu Decizia nr.8/2019  a Colegiului Medicilor din Romania privind organiarea alegerilor organelor de conducere si control ale colegiilor teritoriale si ale Colegiului Medicilor din Romania, precum si aprobarea regulamentului  electoral de organizare si desfasurare a alegerilor;
 • Vazand propunerea Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Colegiului Medicilor Constanta din data de 07.01.2020,
 • In urma sedintei de Consiliu Judetean al Colegiului Medicilor Constanta din data de 14.01.2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Votarea se va desfasura la sediul Comisiei electorale judetene – Colegiul Medicilor Constanta (Str. Doinei nr.2, et.1, ap.1-2, Constanta), pe o perioadă de 2(două) zile consecutive, în intervalul orar 8,00 – 20,00, astfel:

 • 1 – 2 Martie 2020 – pentru TURUL I;
 • 15 – 16 Martie 2020 – pentru TURUL II (dacă va fi cazul).

Art.2. Numărul de membrii ai Comisiei electorale pentru alegerile conducerii Colegiului Medicilor din Județul Constanța este în numar de 5 (cinci).

Art.3. Membrii desemnați și aprobați în mod individual ai Comisiei electorale de la nivelul Colegiului Medicilor Constanța sunt:

 • CEAMITRU NICOLAE
 • DREPTU IULIA
 • IONESCU CONSTANTIN
 • MIHALACHE CONSTANTIN
 • TOBĂ MARIUS

Art.4. Membrii supleanți desemnați și aprobați în mod individual ai Comisiei electorale de la nivelul Colegiului Medicilor Constanța sunt:

 • HANGAN TONY
 • POPA OANA
 • TOMESCU ATANASE EUGEN

Art.5. Data primei întruniri a Comisiei electorale de la nivelul Colegiului Medicilor Constanța va fi 22.01.2020.

Art.6. Calendarul electoral este cel prevazut in Anexa nr.1 (parte integrantă din prezenta hotărâre), iar calendarul privind declarațiile de candidaturi va fi urmatorul:

Art.7. Declarațiile de candidaturi se vor depune personal la secretariatul consiliului local, în perioada 1 februarie 2020 – 10 februarie 2020, în timpul programului de lucru al secretariatului Colegiului Medicilor Constanța.

Art.8. Secretariatul primește și înregistrează depunerea candidaturii și o înaintează în termen de cel mult 3 zile calendaristice Comisiei electorale judetene.

Art.9. Declarația de candidatură se va completa conform formularului tip elaborat de Comisia Electorală Centrală și va cuprinde următoarele mențiuni:

 1. a) numele și prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific;
 2. b) mandatele deținute, inclusiv perioada, până în prezent în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România ;
 3. c) mandatul sau mandatele pentru care dorește să candideze;
 4. d) functiile pe care le deține în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
 5. e) declarația pe propria răspundere conform căreia, în situații de incompatibilitate, își rezolvă situația în termenul prevăzut de lege;
 6. f) data și semnătura.

Art.10.Comisia electorală județeană, primind candidaturile, verifică condițiile de fond și formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme.

Art.11. În termen de maxim 2 zile calendaristice de la primirea candidaturilor, Comisia electorală județeană va aduce la cunoștință, în scris, candidaților, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate în vederea acoperirii lor. În notificare se va preciza și termenul pentru completarea candidaturii, ce nu poate fi mai mare de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării. Pentru candidaturile ce vor fi depuse aproape de data limită și pentru care Comisia electorala județeană nu va mai avea timpul necesar aducerii la cunoștință, în scris, candidaților, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate în vederea acoperirii lor, comunicarea în vederea remedierii acestora în timp util se va realiza prin orice mijloc de comunicare care să asigure informarea candidaților cu privire la acest aspect.

Art.12. Comisia electorală locală va întocmi listele finale cu candidaturi și le va trimite cu o copie a procesului – verbal de constatare a ramânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai tarziu cu 6 zile inaintea datei alegerilor.

Art.13. Secretariatul Colegiului Medicilor din Județul Constanța va aduce la cunoștință prezenta hotărâre persoanelor interesate.

Preşedinte,
Dr.Gabriela Dascăl   
  
Consilier  juridic,
Adrian Schivancini        

Anexa 1 la Hotararea nr. 1 / 14.01.2020                                                                                     Comments are closed.